Subvencions concedides per la Diputació de Girona, anualitat 2018

 

SUBVENCIÓ PER A ESTUDIS, PLANS, PROGRAMES I PROJECTES LOCALS EN L’ÀMBIT DE LES
POLÍTIQUES D’HABITATGE
La Diputació de Girona en l’atorgament d’ajuts econòmics als ajuntaments per finançar
estudis, plans, programes i projectes locals amb l’objectiu de fomentar la planificació i
execució de les polítiques d’habitatge en els diferents àmbits ha concedit a l’Ajuntament de
Fortià una subvenció per import de set mil euros, destinada a l’estudi local d’habitatge.

SUBVENCIÓ DEL GABINET DE PRESIDÈNCIA
La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per import de trenta nou mil
quatre-cents quaranta quatre euros per destinar-la a l’arranjament del tram inicial del carrer
Major. Aquest import es correspon al 68% del finançament total de l’obra.

SUBVENCIÓ DE COOPERACIÓ ESPORTIVA
La Diputació de Girona en el programa per al finançament de l’acció de promoció i foment de
l’activitat física i l’esport a les comarques gironines ha concedit a l’Ajuntament una subvenció
per import de mil euros, destinada a Manteniment i reposició de la zona de joc i vestidors de la
zona esportiva.
SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ ECONOMICA I CULTURAL
La Diputació de Girona en el programa de Fons de cooperació Econòmica i Cultural, 2018, ha
concedit a l’Ajuntament de Fortià les subvencions en les línies que es detallen tot seguit per
l’import que hi consta:
Concepte Euros
Import subvenció anual 44.051,82
a) Fons de cooperació econòmica 35,791,00
b) Fons despeses culturals 6,316,00
c) Fons noves tecnologíes 844,82
d) Fons camins 1,100,00

 

SUBVENCIÓ PROGRAMA “Del Pla a l’Acció”
La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Fortià dues subvencions en el marc del
programa “Del Pla a l’Acció” any 2018 destinades ajuntaments per executar accions per a la
millora d’eficiència energètica i la reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que hagin
estat prèviament planificades en plans d’acció d’energia sostenible (PAES).
Línia 1 Gestió energètica municipal. Serveis de comptabilitat i gestió de subministraments
energètics municipals i/o adquisició de programes informàtics per a la comptabilitat i la gestió
de dades energètiques: 540 euros
Línia 3 Eficiència energètica 2018/2019: Inversions per millorar l’eficiència energètica i reduir
les emissions de gasos amb efecte hivernacle. Pel concepte de Renovació de l’enllumenat
públic per a la millora de l’eficiència energètica.
SUBVENCIÓ PER A PUBLICACIONS D’INTERÉS LOCAL EDITADES PER AJUNTAMENTS
La Diputació de Girona ha concedit a l’ajuntament de Fortià una subvenció en el marc del
programa per a publicacions d’interès local editades pels ajuntaments, any 2018, destinada a
la publicació d’ “El futbol a Fortià, una història intermitent (1909/2018)”. L’import de la
subvenció és de tres mil euros.