Ple ordinari a la Sala de plens de l’Ajuntament de Fortià per aquest dijous 30 de maig de 2024

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA

Sessió ordinària
Dia: dijous 30 de maig de 2024
Hora: 19:00h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes de les sessions de 4 i 16 d’abril, i de 12 de maig de 2024.

2.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre l’Associació VI.DI.A. i l’Ajuntament de Fortià per a la recollida i reciclatge d’oli vegetal usat.

3.- Sol.licitud de subvenció per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals

4.- Moció per a la incorporació a les Escoles i Instituts de personal acompanyat a infants amb Diabetis Mellitus de tipus 1 (DMT1)

5.- Ratificació de decret

6.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia

7.- Relació de pagaments a proveïdors

8.- Comunicacions i assumptes sobrevinguts

9.- Precs i preguntes

Ús recordem que els plens són públics i oberts a tothom.