SUBVENCIONS 2017

SUBVENCIÓ DE NOVES TECNOLOGIES

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per import de 749,36 euros, destinada a l’actualització de hardware.

Per resolució de l’alcaldia de  8 de març de 2017, es va sol·licitar fer la petició a l’Àrea de Sistemes i Tecnologies de la Informació de la Diputació de Girona que publicà, al BOP, núm. 44 de 3 de març de 2017, l’Edicte d’aprovació de les bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments de les comarques gironines de fins a 30.000 habitants per finançar projectes per facilitar l’accés a les noves tecnologies. Es va assabentar el Ple en data de 27 d’abril  de 2017.

 

SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS EN CAMINS RURALS I MATÈRIA FORESTAL

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per import de 1.660,28 euros, destinada a sega de marges de camins de titularitat municipal.

Aquesta sol·licitud va ésser aprovada pel de l’Ajuntament en sessió de 12 de febrer de 2017, d’acord amb les bases específiques reguladores de les de la Diputació de Girona per a actuacions en camins rurals i matèria forestal publicades al BOP núm. 230 d’1 de desembre de 2016

 

SUBVENCIÓ DE COOPERACIÓ ESPORTIVA

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per import de 1.000 euros, destinada a Manteniment i reposició de la zona de joc i vestidors de la zona esportiva.

I una altra per import de 2.412 euros per destinar-la al manteniment de la tanca de la zona esportiva.

Per resolució de l’alcaldia de  8 de març de 2017, es va sol·licitar fer la petició a l’Àrea de Cooperació Esportiva de la Diputació de Girona que publicà, al BOP, núm. 8 de 12 de gener de 2017, l’Edicte d’aprovació de les bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines.

SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ ECONOMICA I CULTURAL

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció en la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per un total de 32.109 euros distribuïts en subvencions per a despeses culturals 4.816 euros, subvencions per a despeses corrents en serveis obligatoris i/o subvencions per a despeses en inversions i transferències de capital 27.293 euros

 

SUBVENCIÓ PROGRAMA  “Del Pla a l’Acció”

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció en el marc del programa “Del Pla a l’Acció” any 2017 destinada  ajuntaments per  executar accions per a la millora d’eficiència energètica i la reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que hagin estat prèviament planificades en plans d’acció d’energia sostenible (PAES), una subvenció per import de dos-cents trenta quatre euros (234€)