S’obre la convocatòria de Jutge de Pau substitut.

S’obre la convocatòria de Jutge de Pau substitut.

D’acord amb el que estableixen els articles 4 a 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau. S’obre la convocatòria pública per a l’elecció del càrrec de jutge de pau substitut, per a un període de quatre anys.

Les sol·licituds es podran presentar fins el dia 25/04/2018, a les oficines municipals en horari d’atenció al públic.

Caldrà acompanyar la sol·licitud de la següent documentació:

-Currículum vitae, especificant l’activitat professional o mercantil que està exercint.
-Fotocòpia compulsada del DNI.
-Declaració responsable de no incórrer en cap de les causes d’incapacitat previstes en l’article 303 de la Llei orgànica del poder judicial.
-Declaració responsable de no incórrer en cap de les causes d’incompatibilitat o prohibicions previstes als articles 389 a 397 de la Llei orgànica del poder judicial.