Perfil de contractant

En compliment del que estableix l’article 42 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, l’Ajuntament de Fortià facilita l’accés a la documentació relativa a expedients de contractació a través d’aquesta web, conforme al precepte legal abans esmentat.