Ple ordinari al Centre Agrícola i Social per aquest dijous 26 de novembre a les 19.00h

MOTIU DE LA SESSIÓ

 

Primer.- Aprovació, si s’escau,  de l’acta del Ple de l’Ajuntament ordinària de 24 de setembre de 2020.

Segon.- Aprovació, si s’escau, del calendari fiscal per a l’exercici de 2021.

Tercer.- Acceptació, si s’escau,  d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona.

Quart.- Aprovació d’una memòria valorada de la Vorera de l’ Avinguda Teresa Pallejà

Cinquè.- Conveni de delegació de competències per a la recollida de residus especials o perillosos i d’adhesió a la Xarxa Comarcal de Deixalleries entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Fortià.

Sisè.- Aprovació, si s’escau, d’adhesió a la pròrroga excepcional del contracte derivat de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica.

Setè.- Aprovació, si s’escau,  d’adhesió a l’acord marc del servei d’assegurances de l’Ajuntament de Fortià, aprovat per l’ACM

Vuitè.- Aprovació provisional, si s’escau,  de la modificació d’Ordenances fiscals, per a l’exercici 2021.

Novè.- Aprovació de la Modificació crèdit del Pressupost 5/2020

Desè.- Relació de pagaments a proveïdors

Onzè.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia emesos entre els dies 23 de setembre fins 24 de novembre de 2020.

Dotzè.- Dació en compte d’Informes.

Tretzè.- Comunicacions i assumptes sobrevinguts.

Precs i preguntes

 

 

Ús recordem que els plens són públics i oberts a tothom.