Ple ordinari al Centre Agrícola i Social per aquest dijous 25 de novembre de 2021

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA

Sessió ordinària
Dia: dijous 25 de novembre de 2021
Hora: 19:00h.
Lloc: Centre Agrícola i Social

MOTIU DE LA SESSIÓ

Punt 1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior de 30 de setembre i de l’extraordinària
urgent de 3 de novembre de 2021.
Punt 2.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació i plecs de clàusules de execució de
l’obra d’Acabament de rotonda sector sud.
Punt 3.- Aprovació del document d’autoprotecció del Centre Agrícola i Social.
Punt 4.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit del Pressupost 4/2021.
Punt 5.- Aprovació inicial de l’inventari de Camins Municipals de Fortià
Punt 6.- Relació de pagaments a proveïdors.
Punt 7.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia emesos entre els dies 29 de setembre i 24 de
novembre de 2021.
Punt 8.- Prendre en coneixement de la renúncia com a regidor de Santiago Rovira Palomer.
Punt 9.- Comunicacions i assumptes sobrevinguts.
Precs i preguntes.

 

Ús recordem que els plens són públics i oberts a tothom