Ple ordinari a la Sala de plens de l’Ajuntment de Fortià per aquest dijous 31 de març de 2022

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA

Sessió ordinària

Dia: dijous 31 de març de 2022

Hora: 19:00h.

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

 

MOTIU DE LA SESSIÓ

Punt 1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior de 27 de gener de 2022

Punt 2.- Aprovació de la metodologia del Pressupost participatiu 2022

Punt 3.- Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)

Punt 4.- Aprovació del projecte de restauració i condicionament de la casa de la Reina Sibil.la de Fortià, fase adequació de la planta baixa i tancaments exteriors

Punt 5.- Aprovació de la participació, actuacions i documentació en el Programa DUS 5000

Punt 6.- Aprovació inicial del Pla de Mesures Antifrau

Punt 7.- Aprovació de les bases i convocatòria de subvenció per a restauració de façanes

Punt 8.- Aprovació de les bases i convocatòria de subvenció per a material escolar

Punt 9.- Adhesió a les pròrrogues d’assegurances de l’ACM

Punt 10.- Donar compte de la resolució d’alcaldia d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2021

Punt 11.- Aprovació de conveni, si s’escau, per a la cessió gratuïta de mobiliari en desús per l’ajuntament de Riumors a l’ajuntament de Fortià destinat a l’Escola Teresa Pallejà

Punt 12.- Relació de pagaments a proveïdors

Punt 13.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia emesos entre els dies  24 de gener i 28 de març de 2022

Punt 14.- Comunicacions i assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes.

Ús recordem que els plens són públics i oberts a tothom.