Ple ordinari a la Sala de plens de l’Ajuntment de Fortià per aquest dijous 29 de setembre de 2022

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA

Sessió ordinària

Dia: dijous 29 de setembre de 2022

Hora: 19.000h.

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

 

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de les actes de les sessions plenàries de 28 de juliol i 9 de setembre
2.- Resolució de recurs de reposició a l’aprovació definitiva de l’Inventari de camins municipals de Fortià
3.- Aprovació inicial del “Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC)”
4.- Aprovació de l’adhesió a l’Associació de Micropobles de Catalunya i aprovació dels Estatuts que la regeixen
5.- Aprovació del Compte general de l’exercici 2021
6.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia emesos entre els dies 28 de juliol i 27 de setembre de 2022
7.- Relació de pagaments a proveïdors
8.- Comunicacions i assumptes sobrevinguts
9.- Precs i preguntes

Ús recordem que els plens són públics i oberts a tothom.