Ple ordinari a la Sala de plens de l’Ajuntment de Fortià per aquest dijous 28 de juliol de 2022

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA

Sessió ordinària

Dia: dijous 28 de juliol de 2022

Hora: 19:00h.

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

Punt 1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 2 de juny de 2022

Punt 2.- Aprovació de la Modificació de crèdit del pressupost 4/2022

Punt 3.-  Aprovació de l’adhesió al Consell d’iniciatives locals per medi ambient (CILMA)

Punt 4.-  Nomenament Jutge de Pau substitut

Punt 5.- Aprovació del conveni entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Fortià, per a la implantació del primer cicle d’educació infantil a l’Escola Teresa de Pallejà.

Punt 6.- Aprovació de presentació d’al·legacions al projecte de  gestió del risc d’inundació del districte de conca fluvial de Catalunya pel període 2022- i del Programa de mesures de l’àmbit hidrològic del  Pla de Gestió del Risc d’inundació.

Punt 7.- Aprovació  del conveni de Cooperació tècnica entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Fortià per al desenvolupament del servei de cura puntual per a nenes i nens de 0 a 14 anys

Punt 8.- Relació de pagaments a proveïdors

Punt 9.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia emesos entre els dies  29 de març  i 31 de maig de 2022

Punt 10.- Comunicacions i assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Ús recordem que els plens són públics i oberts a tothom.