Ple ordinari a la Sala de plens de l’Ajuntament de Fortià per aquest dijous 5 d’octubre de 2023

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA

Sessió ordinària
Dia: dijous 5 d’octubre de 2023
Hora: 19:00h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
3.- Aprovació de la proposta de Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Fortià per a
la cessió de dos trams urbans de les carreteres GIV-6212, de Vila-sacra a Fortià, i de la GI-8594, de
la Pireta
4.- Aprovació del Compte General de l’exercici de 2022
5.- Aprovació de la Modificació de crèdit 5/2023
6.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia
8.- Comunicacions i assumptes sobrevinguts
9.- Precs i preguntes

Ús recordem que els plens són públics i oberts a tothom.