Ple ordinari a la Sala de plens de l’Ajuntament de Fortià per aquest dijous 4 d’abril de 2024

 

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA

Sessió ordinària
Dia: dijous 4 d’abril de 2024
Hora: 19:00h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2.- Aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament
d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera
3.- Aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora del trànsit en el casc urbà al municipi de
Fortià
4.- Aprovació de l’expedient de concessió administrativa per a l’ús privatiu del domini públic del
bar del Centre Agrícola Social de Fortià, i licitació de la contractació.
5.- Adjudicació del contracte de l’obres, per procediment obert simplificat, d’Ordenació de la
travessera urbana de Fortià per a la mobilitat segura i la pacificació del trànsit.
6.- Liquidació del Pressupost de l’exercici 2023, dació de compte
7.- Informe de control permanent no planificable sobre l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute en l’aprovació de la liquidació del
pressupost, dació de compte.
8.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdit núm. 2/2024
9.- Relació de pagaments a proveïdors
10.- Dació de compte dels decrets de l’alcaldia emesos entre el 24 de gener fins el 2 d’abril de
2024
11.- Comunicacions i assumptes sobrevinguts
12.- Precs i preguntes

 

Ús recordem que els plens són públics i oberts a tothom.