Ple ordinari a la Sala de plens de l’Ajuntament de Fortià per aquest dijous 30 de novembre de 2023

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA

Sessió ordinària
Dia: dijous 30 de novembre de 2023
Hora: 19:00h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2.- Proposta de presentació d’al·legació al projecto de traçat el projecte de construcció: “Augment
de capacitat de la carretera N-II. Tram: Variant de Figueres – Pont de Molins
3.- Valoració de la proposta recollida en el Pla de Gestió del Risc d’Inundació tramesa per l’ACA
vinculada al municipi
4.- Aprovació del plec de clàusules per a la concessió del servei públic municipal de control de
trànsit, mitjançant procediment obert
5.- Aprovació de la Modificació de crèdit del Pressupost 6/2023
6.- Concertació d’una operació de préstec
7.- Relació de pagaments a proveïdors
8.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia des de 4 d’octubre a 27 de novembre de 2023
9.- Comunicacions i assumptes sobrevinguts
10.- Precs i preguntes

 

Ús recordem que els plens són públics i oberts a tothom.