Ple ordinari a la Sala de plens de l’Ajuntament de Fortià per aquest dijous 30 de març de 2023

 

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA

Sessió ordinària
Dia: dijous 30 de març de 2023
Hora: 19:00h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió de 26 de gener de 2023
2.- Devolució de la garantia per l’execució de les obres de Restauració de la casa Reina Sibil·la de
Fortià. 1a fase.
3.- Aprovació de Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Fortià per la cessió de dos
trams urbans de les carreteres GIV-6212, de Vila-sacra a Fortià, i de la GI-8594, de la Pireta
4.- Sol·licitud de subvenció al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per destinarla a finançar el cost del servei per destinades al finançament d’infraestructures, equipament i
funcionament de les noves places del primer cicle d’educació infantil en centres públics
5.- Liquidació del pressupost de 2022. Posada en coneixement de l’aprovació.
6.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdit 2/2023.
7.- Informe sobre el compliment d’estabilitat en la Liquidació del pressupost 2022
8.- Aprovació de la metodologia del Pressupost participatiu 2023.
9.- Aprovació si s’escau dels plecs de clàusules administratives i de l’ inici del procediment de
contractació mitjançant procediment obert simplificat de l’obra de Restauració i condicionament de
la casa Reina Sibil.la de Fortià. Planta baixa i tancaments.
10.- Relació de pagaments a proveïdors
11.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia emesos entre el 24 de gener i el 28 de març de 2023.
12.- Comunicacions i assumptes sobrevinguts
13.- Precs i preguntes