Ple ordinari a la Sala de plens de l’Ajuntament de Fortià per aquest dijous 25 de gener de 2024

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA

Sessió ordinària
Dia: dijous 25 de gener de 2024
Hora: 19:00h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2.-Aprovació del Plec de clàusules administratives particulars per la contractació de les obres d’ordenació de la Travessera urbana de Fortià per a la mobilitat segura i la pacificació del trànsit

3.- Aprovació de les bases específiques reguladores per a l’atorgament de subvencions per a la
restauració i rehabilitació de façanes
4.- Relació de pagaments a proveïdors
5.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia des de 28 de novembre fins a 23 de gener
6.- Comunicacions i assumptes sobrevinguts
7.- Precs i preguntes

 

Ús recordem que els plens són públics i oberts a tothom.