Ple ordinari a la Sala de plens de l’Ajuntament de Fortià per aquest dijous 25 de maig de 2023

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA

Sessió ordinària
Dia: dijous 25 de maig de 2023
Hora: 19:00h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2.- Recepció definitiva de les obres d’urbanització, instal·lacions i dotacions del Sector apte per
urbanitzar, SAU1, La Pera.
3.- Adjudicació definitiva de l’obra de “Restauració i condicionament de la casa Reina Sibil.la de
Fortià. Planta baixa i tancaments”.
4.- Acord de sol·licitud de subvenció al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per
destinar-la a finançar el cost del servei per destinades al finançament d’infraestructures,
equipament i funcionament de les noves places del primer cicle d’educació infantil en centres
públics.
5.- Aprovació de modificació de la crèdit del Pressupost 3/2023.
6.- Donar compte d’informes d’Intervenció
7.- Relació de pagaments a proveïdors
8.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia emesos entre el 29 de març i el 25 de maig
9.- Comunicacions i assumptes sobrevinguts
10.- Precs i preguntes