Ple extraordinari a la Sala de plens de l’Ajuntament de Fortià per aquest dimarts 27 de juny a les 19.00h

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA

Sessió extraordinària
Dia: dimarts 27 de juny de 2023
Hora: 19:00h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

ORDRE DEL DIA:
1.- Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple
2.- Composició de la Comissió Especial de Comptes
3.- Nomenament de representants de la Corporació en òrgans Col.legiats que són competència del Ple
4.- Establiment de dedicació i retribució
5.- Nomenament de tresorer
6.- Coneixement de les resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenaments de tinents d’alcalde
7.- Coneixement de les delegacions de l’alcaldia als regidors
8.- Fixació de les Festes locals per a 2024
9.- Acord de prorroga en l’acord marc de subministrament elèctric
10.- Aprovació de Conveni marc de col·laboració entre l’administració de ls Generalitat de
Catalunya, mitjançant el departament d’Educació i Ajuntament de Fortià, per desenvolupar, en
règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior d’Integració Social i el
cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil, a l’Institut Ramon Muntaner de Figueres.
11.- Modificació de crèdit del Pressupost
12.- Sorteig de la mesa electoral de les eleccions generals al Congrès dels Diputats.

 

Ús recordem que els plens són públics i oberts a tothom.