Nova convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació de façanes.

L’Ajuntament de Fortià obra per primer cop una nova convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació de façanes.

Des del Consistori es considera beneficiós per als interessos municipals l’impuls d’aquestes actuacions de millora per part dels propietaris particulars, ja que d’aquesta manera s’incrementen d’una banda, l’ornat públic i la seguretat i per altra la salubritat del municipi.

L’ajut per part de l’ens local serà:
a) L’import de la quota a satisfer en concepte de l’Impost, sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, meritat en la rehabilitació de les façanes. Si l’interessat sol·licités amb la mateixa
instància més obres de les subvencionades que fessin relació a la millora estètica i funcional de la façana, també se li subvencionaria.
b) La taxa d’expedició de llicència urbanística corresponent. Si l’interessat sol·licités amb la mateixa instància més obres de les subvencionades que fessin relació a la millora estètica i funcional de la façana, també se li subvencionaria.
c) 9 €/m2 (IVA inclòs) del cost de rehabilitació de la façana sense comptar les despeses per instal·lació de bastida (no subvencionable), amb un màxim de 800 €.

Per més informació consulteu les basses al següent enllaç: Bases que han de regir la concessió d’ajuts per a la rehabilitació de façanes.
Els interessats contacteu amb l’ajuntament al  972534069 o ajuntament@fortia.cat