Mesures per reduir l’impacte econòmic del COVID-19 a Fortià en l’ambit de taxes i impostos municipals

Benvolguts veïns i veïnes, us informem que, mentre estiguin en vigor les mesures establertes pel decret que declara l’estat d’alarma, Xaloc, l’organisme gestor dels impostos i taxes de Fortià, no presentarà al cobrament els rebuts domiciliats amb data de càrrec prevista en aquest període de temps.
A continuació us adjuntem un comunicat de XALOC.
L’impost immediatament afectat és el de vehicles de tracció mecànica.

Podeu consultar el calendari fiscal al següent enllaç https://fortia.cat/promocio-variable/calendari-del-contribuent-2020/

Comunicat de Xaloc (18.03.2020)

Primer.- Mentre estiguin en vigor les mesures establertes pel RD 463/2020, de 14 de març, que declara l’estat d’alarma (15 dies naturals des de la seva entrada en vigor), i de conformitat amb allò que s’estableix a la Disposició Addicional Tercera de l’esmentada norma, no es presentaran al cobrament els rebuts domiciliats dels ingressos municipals amb data de càrrec prevista en aquest període de temps.

El nou càrrec al banc d’aquests rebuts es produirà en el moment en què l’esmentat RD perdi la seva vigència, això sense perjudici que les mesures previstes en el RD 463/2020 es puguin prorrogar.

En tot cas, amb caràcter previ, s’informarà de la nova data de càrrega al banc dels rebuts domiciliats mitjançant anunci al web de XALOC (http://www.xalocgirona.cat/esdeveniments-i-avisos)

Segon.- Durant el mateix període de temps (15 dies naturals) se suspenen els terminis administratius dels procediments d’aplicació dels tributs i de revisió administrativa dels ingressos municipals, així com els relatius als expedients sancionadors en matèria de trànsit per a identificar el conductor en el moment de la infracció i/o pagament de les multes, i el termini de presentació d’al·legacions i/o recursos contra la sanció notificada.

Tercer.- Un cop transcorregut el termini de suspensió, si cal efectuar el pagament amb qualsevol document rebut (liquidació, denúncia, sanció, etc.) i s’ha superat la data de pagament especificada, caldrà contactar amb el CAU via telefònica (972 900 251) o enviant un correu electrònic (cau@xalocgirona.cat) per obtenir un nou document.