Cria d’aus d’autoconsum

Són explotacions avícoles d’autoconsum aquelles instal·lacions on es crien aus amb destinació exclusiva al consum familiar amb una capacitat inferior a 0,20 unitats de bestiar.

En cas d’avicultura de carn no poden sobrepassar els 210 kg de pes viu a l’any, que correspon a una capacitat d’entre 50 i 70 pollastres/any segons el pes dels animals, i en cas d’avicultura de posta, a una capacitat de 32 gallines ponedores.

El Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes, estableix les condicions que han de complir aquestes instal·lacions. Aquestes explotacions han d’estar inscrites al Registre d’Explotacions Ramaderes de Catalunya.

A més, amb la finalitat de garantir les condicions de bioseguretat, cal requerir a aquestes explotacions que disposin de mitjans o instal·lacions per poder confinar les aus, sobretot en situacions d’especial risc sanitari.