Informació Sequera 19/04/2024

El govern de la Generalitat ha estipulat nous llindars per el consum d’aigua per a ús domèstic, a Fortià aquest llindar és de 90 litres per persona i dia. 

Taula amb els nous llindars:

El consistori en el ple del passat 4 d’abril va aprovar inicialment  l’avantprojecte de l’Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera. Entrarà en vigor un cop superats els tràmits d’informació pública.
La nova regulació recull les limitacions establertes per als municipis de les conques internes de Catalunya i s’aplicarà, únicament, en períodes de sequera declarats per l’Agència Catalana de l’Aigua.  Estableix sancions lleus, greus i molt greus que poden arribar fins als 3.000 euros.

Actualment el muncipi en global està complint els llindars màxims establerts , el darrer mes de març dels 180l/h/dia de llindar, Fortià ha consumit 97l/h/dia

A continuació trobareu la taula amb els consums totals municipals (Fortià):

Estat de la xarxa de Fortià:
La xarxa de Fortià (des de els diposìts fins els habitatges) gaudeix de bona salut i durant el darrer any ha registrat rendiments entre el 84% i el 91% segons el trimestre.
La diferencia entre els consums registrats entre tots els comptadors dels domicilis  i el comptador general, són consums no facturats i per tant pèrdues, que poden ser degut a:
-La diferència de dia de les lectures preses (tardem 3 dies a fer totes les lectures).

-Fraus i connexions sense comptador no detectats.

-Fugues a la xarxa.