Edictes publicats al BOPG

Exercici: 2023 Bop: 229-0 Edicte: 9990 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de suplement de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria 5/2023
Exercici: 2023 Bop: 216-0 Edicte: 9347 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Llista d'admesos i exclosos per a la provisió d'una plaça de peó
Exercici: 2023 Bop: 214-0 Edicte: 9371 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació inicial de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 208-0 Edicte: 8851 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit 5/2023
Exercici: 2023 Bop: 199-0 Edicte: 8678 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, nomenament del tribunal i data de la convocatòria per a la realització del cas pràctic i l'entrevista per a la provisió d'una plaça de peó i creació d'una borsa de treball
Exercici: 2023 Bop: 168-0 Edicte: 7445 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu d'una plaça de peó de brigada
Exercici: 2023 Bop: 164-0 Edicte: 7352 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació de l'Oferta pública d'ocupació per a 2023
Exercici: 2023 Bop: 158-0 Edicte: 7066 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Delegació de funcions de l'Alcaldia per absència
Exercici: 2023 Bop: 152-0 Edicte: 6661 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - EXposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 142-0 Edicte: 6151 MANCOMUNITAT DE SERVEIS DELS MUNICIPIS DE FORTIÀ I RIUMORS - Aprovació inicial del Projecte d'accés a la deixalleria de la Mancomunitat de Municipis de Fortià i Riumors